ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

  • شواهدی پیدا نمود گردید که اقلام تعهدی غیر عادی توسط مدیران مالی عضو هیئت مدیره وقتی مورد بهره گیری قرار می گیرد که سود کمتر از اندازه مورد نظر می باشد .
  • نمایندگان سرمایه گذاران نهادی فعال ، مدیریت سود را به اندازه بیشتری کاهش می دهند .

رشیده عبدالرحمن و فیروزانا هنیم محمد علی[1] (2006) در پژوهش خود تحت عنوان “هیأت مدیره کمیته حسابرسی ، فرهنگ ومدیریت سود در مالزی ” اثربخشی وظیفه نظارتی هیأت مدیره کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی را برکاهش مدیریت سود درمیان 97 شرکت پذیرفته شده دربازار اول بورس مالزی برای دوره زمانی 2002 و2003 آزمون کردند. در این پژوهش که از مدل تعدیل شده جونز بهره گیری شده ، به مطالعه ارتباط بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی ( تعداد مدیران مستقل درهیأت مدیره ، کفایت اعضای هیأت مدیره ، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ازمدیرعامل ، تعداد اعضای هیأت مدیره ، تعداد اعضای مستقل هیأت مدیره ی عضو کمیته حسابرسی ، تناوب جلسات کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی ) و فرهنگی ( به عنوان بخشی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی شامل تعداد اعضای بومی عضو هیأت مدیره و تعداد اعضای بومی عضو کمیته حسابرسی ) و مدیریت سود پرداخته شده می باشد . نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت سود ارتباط مستقیمی با تعداد اعضای هیأت مدیره دارد. همچنین تصریح شده که شاید توضیحی که برای عدم وجود ارتباط معنادار میان سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی ( مانند استقلال اعضای هیأت مدیره و کمیته حسابرسی ) و مدیریت سود هست، عدم تأثیرگذاری اعضای هیأت مدیره نسبت به وظایف نظارتی می باشد که مدیریت توان نفوذ در آنها را دارد. یافته ها نشان می دهد که قومیت برشدت مدیریت سود اثری نداشته می باشد که احتمالاً به خاطر وجود بعضی ویژگی های شخصیتی دیگر در مدیران مورد مطالعه (بومی مالزی) بوده می باشد.

کلین[2] در سال 2006 به مطالعه وجود ارتباط میان کمیته حسابرسی ومشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود انجام گرفته توسط 687 شرکت بزرگ وپرمعامله ایالات متحده پرداخت . نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط غیرخطی معکوسی میان استقلال کمیته حسابرسی و دستکاری سود هست. این ارتباط تنها وقتی دیده می گردد که کمیته حسابرسی دارای تعداد کمتری از اکثریت مدیران مستقل می باشد . جالب اینکه نتایج این پژوهش برعکس قوانین جدید ، ارتباط معنا داری میان مدیریت سود و وجود صددرصدی مدیران مستقل درکمیته حسابرسی پیدا نکرد .

 

 

مدیریت سود با یکی بودن سمت های رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ارتباط مستقیم دارد وبا مالکیت مدیران و عضویت سهامدار عمده درکمیته حسابرسی ارتباط معکوس دارد. این پژوهش نشان داد که هیأت مدیره های مستقل تر احتمالاً درنظارت برفرآیند حسابداری مالی مؤثرتر خواهند بود.

آتماجا و همکاران[3] در سال 2008 تأثیر اندازه هیأت مدیره و استقلال آن بر مدیریت سود را مورد مطالعه قرار دادند.نمونه آنها شامل مجموعه ای از شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی فهرست شده در بازار بورس استرالیا در طول دوره  2000 تا 2004بوده می باشد .

نتایج حاصل از داده های پنل نشان داد که هیأت مدیره مستقل با مدیریت سود ارتباط منفی دارد.  همچنین، نتایج بیانگروجود اقلام تعهدی اختیاری بیشتردر شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غیر خانوادگی بوده می باشد.

سید ذوالفیقارعلیشاه و همکاران[4] در سال 2009 پژوهشی را با عنوان “حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های لیست شده پاکستانی ” انجام دادند .آنها با بهره گیری از مدل تعدیل شده جونز اقلام تعهدی اختیاری را محاسبه نمودند وبا آزمون فرضیه ها به روش رگرسیونی به این نتیجه رسیدند که کیفیت حاکمیت شرکتی بطور مثبت با مدیریت سود ارتباط دارد.یکی ازدلایل این نتیجه، افشاء       شیوه های حاکمیت شرکتی ارائه شده به وسیله شرکتها اظهار شده می باشد.

 

2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور

عظیم اصلانی درسال 1385 در دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات ، پژوهشی را با عنوان “حاکمیت شرکتی وروش های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ” انجام داد.در این پژوهش ، چگونگی کنترل ، اداره ونحوه تأمین مالی  شرکت های مذکور مورد مطالعه قرارگرفت. همچنین وجود سهامدارعمده درساختارمالکیت شرکتها، تنها سازو کاری ازحاکمیت شرکتی بود که مطالعه گردید. اندازه تمرکز مالکیت در شرکت های ایرانی و سطوح مختلف آن محاسبه شده و میانگین سرمایه درطی این دوره به عنوان اندازه شرکتها در نظر گرفته گردید. سه سطح بالا ، متوسط و پایین برای اندازه و همچنین تمرکز مالکیت درنظر گرفته گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که ایجاد بدهی با میانگین نسبت 6/0 مهمترین شیوه تأمین مالی درشرکت های ایرانی  می باشد و انتشار سهام و سود انباشته به ترتیب با میانگین های 3/0 و 1/0 به عنوان دیگر شیوه های مورد بهره گیری جهت تأمین مالی درنظر گرفته می گردد.

1- AbdulRahman & Fairuzana  Heneem,2006

2- Klein,2006

2-Atmaja et all,2008

3-Syed  Zulfiqar Ali Shah et all,2009

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

      ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.

اهداف بعدی:

  • ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای  حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته می باشد.
  • کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با در نظر داشتن نتایج پژوهش ، بایستی استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به گونه مثال استاندارد نویسان بایستی در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

 پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس 

 پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری