مطالعه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد، یعنی به مطالعه وجود ارتباط بین متغیرها می پردازد. همچنین آزمون فرضیه­های پژوهش با بهره گیری از تجزیه و تحلیل همبستگی در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفته­اند و با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش از اطلاعات تاریخی شرکت­ها بهره گیری شده می باشد، پس، این پژوهش از نوع شبه آزمایشی می باشد و همچنین این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.

 

9-1)تعریف مفاهیم و واژه­های خاص

1- مدیریت سود: دی جورج[1] (1999) مدیرت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم­های خاص؛ مثل پیش بینی تحلیلگران و یا برآورد طریقه سودهای قبلی برای پیش­بینی سودهای آتی تعریف کرده می باشد (مشایخی و همکاران، 1384،ص62)2. در این پژوهش مقصود از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت­های گروه بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز3(1995) محاسبه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- اقلام تعهدی اختیاری: اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه­هایی اطلاق می گردد که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند بر اساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد؛ آنها را کم یا زیاد نماید و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی­های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش مقصود از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت­های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده می باشد.

3- اقلام تعهدی غیراختیاری: اقلام تعهدی غیراختیاری به درآمدها و هزینه­هایی اطلاق می گردد که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده اما مدیریت نمی­تواند از طریق آن اقلام، اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش مقصود از اقلام تعهدی غیر اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت­های گروه می باشد که بعنوان متغیر پیش بین(مستقل)در نظر گرفته شده می باشد.

4– بازده سهام: بازده سهام در فرآیند سرمایه­گذاری، نیروی محرکی می باشد که برای سرمایه گذار ایجاد انگیزه می­کند و بعنوان یک پاداش برای وی به شمار می رود. این پاداش از دو بخش سود سهام دریافتی و سود و زیان سرمایه تشکیل یافته می باشد و در این پژوهش مقصود از بازده سهام، بازده سهام شرکت­های اصلی می باشد که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

[1]-Di Jorge,1999

3-Jhons,1995

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد بهره گیری قرار دهند.

پایان نامه مطالعه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری