عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست، بلکه به مراتب ازآن کمتر می باشد .بدین سبب سرمایه گذاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء دربازار دانست و درمقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسب تری از ریسک- بازده می انجامد.معمولاً شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک[1]، شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی ، بانک های سرمایه گذاری وشرکتهای خصوصی رادرزمره سرمایه گذاران نهادی ذکرکرده اند. دریک تقسیم بندی دیگر، نهادهای مالی را دردوگروه سپرده پذیر،مانند بانکها واتحادیه های اعتباری  ونهادهای مالی غیرسپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی قرار می دهند (همان مأخذ ،ص 83)2.

 

3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت

درخصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادی برشرکت ها دیدگاه های مختلفی هست. بارتو وسایرین3 عقیده دارند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . با در نظر داشتن حجم سرمایه گذاری و کاربلد بودن مالکین نهادی ، حضور آنها موجب نظارت برمدیریت می گردد. این موضوع می تواند به جای تمرکز براهداف کوتاه مدت سودآوری ، موجب در نظر داشتن حداکثر سازی ارزش بلند مدت شرکت شو (حساس یگانه و مرادی، 1387،ص109)4.

شلیفرو ویشنی5 اظهار کردند که وجود سرمایه گذاران نهادی بزرگ به دلیل افزایش نظارت مؤثر ، اثر مثبت برارزش شرکت خواهد داشت . پیش بینی اثر مثبت سرمایه گذاران نهادی عمده برارزش شرکت ناشی از این فرض می باشد که این سرمایه گذاران انگیزه وتوانایی نظارت کارآمد برافراد درون سازمان رادارند .این نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیر بهینه ازسوی افراد درون سازمان را کاهش   می دهد (همان منبع ،ص110)6.

 

4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی

از دیدگاه نظری ، جایگاه سرمایه گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی بسیار پیچیده می باشد . از یک دیدگاه ، سرمایه گذاران نهادی یکی دیگرازسازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند رابازنمایی می کنند ، زیرا هم می توانند یرمدیریت شرکت نفوذی چشمگیرداشته باشند وهم می توانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران همسو کنند. هرروز براهمیت تأثیر نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده  می گردد، زیراآنان بسیار بزرگ وبا نفوذ شده اند ودرعین حال تمرکز مالکیت[2] قابل ملاحظه ای را بدست آورده اند . البته در نوشته های حاکمیت شرکتی ازتمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم دانسته می گردد که معضلات کارگزاری را کنترل می کنند با این تفاصیل چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که سبب ایجاد ناقرینگی اطلاعاتی[3] بین آنان و سهامداران کوچکتر می گردد.

سرمایه گذاران نهادی هم چنین می توانند تضادهای کارگزاری را به واسطه وجودشان درمقام کارگمارعمده ، که مشکل برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می دهد، وخیم تر کنند.اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می گردد (حساس یگانه  و پوریا نسب، 1384،ص4)3.

 

6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش

1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور

پارک و شین4 در سال 2004 به مطالعه ترکیب هیأت مدیره و مدیریت سود در کانادا پرداختند و اثر ترکیب هیأت مدیره را بر رویه مدیریت سود در کانادا مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که مدیران میانی مالی ، مدیریت سود را به اندازه بیشتری کاهش می دهند و نمایندگان سرمایه گذاران نهادی فعال در هیأت مدیره ، نیز آن را به اندازه بیشتری کاهش می دهند . نهایتاً یافته ها نشان داد که اضافه شدن مدیران غیر موظف به هیأت مدیره به تنهایی باعث ایجاد بهبود در رویه های حاکمیتی نخواهد گردید ، به ویژه وقتی که مالکیت به اندازه زیادی متمرکز شده می باشد و بازار کار مدیران غیر موظف به خوبی توسعه پیدا نکرده می باشد .

نتایج پژوهش را می توان به تبیین زیر اختصار نمود:

  • مدیریت تعهدات ، برای رسیدن به اهداف مدیریت سود اثبات گردید .
  • شواهدی مبنی بر ارتباط بین اندازه دستکاری تعهدات و سهم اعضای غیر موظف در هیأت مدیره پیدا نشد ، لذا به نظر می رسد که مدیران غیر موظف در نشان دادن مدیریت سود در شرکت خیلی کمک کننده نیستند .

2- Mutual  fund

3- Bartov

5– Shleifer & Vishny

1- Ownership  Concentrate

2- Information asymmetry

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4 – Park & Shin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

      ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.

اهداف بعدی:

  • ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای  حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته می باشد.
  • کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با در نظر داشتن نتایج پژوهش ، بایستی استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به گونه مثال استاندارد نویسان بایستی در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

 پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس 

 پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری