عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه­های پژوهش

در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلیشان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن اینکه برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت­های گروه از مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده و این مدل نیز مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می باشد پس، این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد:

1) بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی ارتباط معناداری هست.

1-1) بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی ارتباط معناداری هست.

2-1) بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی ارتباط معناداری هست.

در فرضیه­های فوق، حجم اقلام تعهدی، اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه، بعنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی بعنوان متغیر وابسته بوده و در دوره زمانی1382 تا 1386 با بهره گیری از تجزیه و تحلیل همبستگی مورد آزمون قرار گرفته اند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-1)قلمرو مکانی پژوهش

از آنجائیکه در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت­های گروه و بازده سهام شرکت­های اصلی از مدارک، مستندات، گزارش­ها و صورت­های مالی حسابرسی شده موجود در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرم افزار ره آورد جدید بهره گیری شده می باشد پس، این مکان (بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد جدید) به عنوان قلمرو مکانی تعین گردیده می باشد.

 

7-1)قلمرو زمانی پژوهش

با در نظر داشتن اینکه به هنگام جمع­آوری داده­های مربوط به متغیرهای پژوهش، آخرین صورت­های مالی موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار، صورت­های مالی سال 1386 بوده پس پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال­های1382 تا 1386 می­پردازد، پس قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال1382 تا انتهای سال1386 شمسی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد بهره گیری قرار دهند.

پایان نامه مطالعه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری