عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی

مطالعات تجربی اخیر عوامل متعددی را درارتباط با رشداقتصادی مورد آزمون قرارداده اند. بعضی از آنها آموزش ، ساختارمالی ، آزادی تجارت و اندازه شرکت هارا درحوزه مطالعات رشد اقتصادی مطالعه نموده اند.لیکن بیشتر تجزیه وتحلیل ها به ویژه درحوزه حاکمیت شرکتی ، موضوعات ساختار مالکیت وساختار سرمایه را موردتوجه قرارداده اند . دراین مطالعه ها فرض    می گردد که بین سهامداران وسایر ذی نفعان ارتباطی وجود ندارد. ازنظر مفهومی وتجربی نیز آن چیز که

درادبیات موضوعی تحقیقات ، درسالهای اخیرمورد توجه وتأکید قرارگرفته می باشد تأثیرساختار مالکیت      – درسطح شرکت – بررشداقتصادی می باشد (احدی سرکانی ، 1385، ص44)1.

مزیت عمده تمرکز مالکیت ، نظارت برعملکرد مدیران می باشد .اما این مالکیت در شرکت ها معضلات کاهش نقدینگی و افزایش ریسک را به همراه دارد ، در حالیکه توزیع مالکیت ، انباشت نقدینگی بیشتر و تخصیص کارایی منابع رادرپی خواهد داشت.گرچه حضور بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا در یک اقتصاد ترجیحات مربوط به مصرف و پس انداز را درجهت سرمایه گذاری موفق هدایت می نماید، اما بایستی توجه داشت که حتی درصورت وجود یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا این امکان هست که توزیع نامناسب مالکیت امکان سرمایه گذاری بلند مدت را که لازمه افزایش بهره وری ظرفیت های موجود می باشد از اقتصاد سلب نماید (همان منبع ،ص45)2.

زمانیکه سرمایه یک شرکت بین سهامداران خرد توزیع می گردد این امکان برای مدیریت فراهم می گردد که در خلاف جهت منافع سهامداران اقدام نماید. درچنین شرایطی حتی قرارداد منعقد شده بین سهامداران و مدیر، درغیاب نظاره مستقیم رفتار مدیران توسط سهامداران نمی تواند مانع از انجام عملیات هزینه زا توسط مدیران گردد. درچارچوب ملاحظات اخلاقی ، قدرت مالکیت بایستی بتواند مدیران را وادار به انجام اموری نماید که درجهت حفظ منافع سهامداران صورت پذیرد. از سوی دیگر اقتدار ناشی از مالکیت همچنین می تواند مدیران را درجهت افشاء‌اطلاعات محرمانه پیرامون توانایی ایجاد جریانات نقدی ملزم نماید (همان منبع ،ص45)3.

 

4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت

جنسن 4 (1989-1986) استدلال نموده می باشد که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارایی عمده درشرکت های آمریکایی شده می باشد.

درمقابل لین[1] اظهار نموده می باشد که تمرکز مالکیت هزینه های بسیاری به همراه می آورد. با این تفاصیل لازم می باشد بدانیم که تمرکز مالکیت نه تنها انگیزه قوی تری برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت ایجاد نمی کند بلکه هزینه های بیشتری را که ناشی از تمرکز

مفرط ریسک واختیارات بالقوه برای سلب مالکیت ازسهامداران اقلیت می باشد به شرکت تحمیل       می نماید.پس سطح پایینی ازتمرکز مالکیت ،اثرات انگیزشی مثبتی برعملکرد اقتصادی  شرکت ها خواهد داشت. در سطوح بالاتر تمرکز مالکیت، ممکن می باشد مکانیسم های کنترلی خنثی و بی اثر شوند. درچنین شرایطی سهامداران اقلیت به ندرت قادرند درسیاست های شرکت مداخله نمایند و بالاخره مدیریت  درجهت به حداکثر رساندن مطلوبیت های شخصی خود برنامه ریزی می نمایند واین به آن معناست که بین تمرکزمالکیت و عملکرد شرکت همبستگی منفی ایجاد می گردد(رجبی،1386، ص41)2.

 

5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور

ساختار شرکت ها درسطح بین المللی همگون ومشابه نمی باشند. وجود چنین ناهمگونی درسطح ساختار شرکت ها دارای اثر مستقیم برانگیزه های اقتصادی و اثرغیرمستقیم برفرهنگ تجاری می باشد. به مقصود تشریح تنوع و پیچیدگی آنها درشرایط واقعی ، نمونه ای ازاین ساختارها را مورد تحلیل  قرار می دهیم.

درکشور آمریکا نوعی ساختار مالکیت بربرخی شرکتها حاکم می باشد که براساس آن مالکیت بین تعداد زیادی از سهامداران خرد توزیع می گردد وبیشتر مواقع مدیریت همیشگی به صورت خانوادگی برشرکت کنترل دارد (احدی سرکانی ، 1385،ص57)3.

در ژاپن نوعی سیستم مالکیت با عنوان کرتسو4 هست که درآن گروهی از شرکتها با  مجموعه ای از سهامداران ثابت ارتباط دارند. یک شرکت مادر که اغلب یکی از بانک های مهم این کشور می باشد نیز به عنوان ناظر اقدام می نماید. پس تغییرات مهم در محیط عملیاتی بانک ها مانند تجدید نظر در قوانین ، گسترش طرح های جهانی سازی و افت قیمت دارایی ها همچنان که در دهه 1990 اتفاق افتاد و بحران بانکی ژاپن را به همراه داشت،کارکرد های سیستم کرتسو رامختل نمود (همان منبع، ص57)5.

 

4- Jensen,1986-1989

2- Lehn

4 – Keiretsu

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

      ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.

اهداف بعدی:

  • ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای  حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته می باشد.
  • کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با در نظر داشتن نتایج پژوهش ، بایستی استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به گونه مثال استاندارد نویسان بایستی در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

 پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس 

 پایان نامه ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری